WELKOM

Wetenschap voor moeders en dochters: project in kader van fonds Hope For Girls (KBS)

Over gender, wetenschap, stereotypen, rolmodellen, en... plastic zakjes!

Bekijk de projectpagina voor alle info en resultaten.

____________________________________________________________
27 november: opleiding "Kruispuntdenken voor beginners"_____________________________________________________

Praktijkboek MobiElla

In september 2017 startte ella met een nieuw project: Mobiella. Het project werd ondersteund door  OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele  minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild  wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase brachten de  vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In  een tweede fase spraken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en  mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleerden we een concreet  voorstel tot actie op het terrein en boden we concrete oplossingen aan.  Het doel is om  vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en  verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Tot slot verwerkten de projectresultaten  worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar  andere stadswijken. Voor meer informatie, contacteer projectmedewerker Carolina Mojica. Lees en download het praktijkboek hier

_____________________________________________________
Training: 'Not business as usual'

In het kader van het ella-project ‘Inclusief werken in de praktijk’ stelt ella een nieuwe vorming voor Brusselse bedrijven en organisaties voor: NOT BUSINESS AS USUAL .
Deze vorming, die diversiteit in al haar vormen als thema heeft, bestaat uit twee modules. De eerste module, MINDSHIFT, benadrukt het positieve aspect van diversiteit, ook vanuit een zakelijk oogpunt, maar zonder daarbij het ethische aspect uit de weg te gaan. De commerciëel nefaste gevolgen van vaste mindsets, stereotypes en vooroordelen komen aan bod, en je leert hoe je als bedrijf of organisatie diversiteit kan inzetten om groei te bewerkstelligen, innovatiever te denken en een betere dienstverlening te garanderen. De tweede module, CROSSROADS, behandelt de voordelen, maar ook de uitdagingen van diversiteit op de werkvloer. Er worden concrete methodes en actieplannen aangereikt om beter met diversiteit om te gaan, eventuele obstakels worden besproken en zelf-reflectie wordt aangemoedigd. Het uiteindelijke doel is discriminatie op individueel, groeps- en organisatieniveau uit te roeien en zo een gelijke en performante werkomgeving voor iedereen te creëren. Beide modules staan los van elkaar en kunnen apart aangevraagd worden.

Wil je jouw bedrijf/organisatie inschrijven of wens je meer informatie over de vormingsmodules: ga naar de website of neem contact op met Sarah Scheepers.  

____________________________________________________
Dossier: Empowerment door taal? Ervaringen van vrouwen met Nederlands leren en het NT2-aanbod.

In 2016 peilde ella vzw via een actie-onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met lessen Nederlands. Hoe ervaren ze de lessen? Waarvoor gebruiken ze het Nederlands dat ze leren? Helpt de kennis van het Nederlands om hun positie te versterken? In dit dossier zijn de ervaringen van vrouwen met NT2 en hun trajecten naar werk en opleiding gebundeld. Het is het resultaat van een verkennend onderzoek naar een thematiek die brandend actueel is. Een dossier dat naadloos aansluit bij de missie van ella. Vrouwen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met meervoudige vormen van achterstelling. Ze hebben immers niet alleen te maken met stereotiepe genderpatronen maar kampen ook met uitsluiting op het vlak van afkomst, religie, taal, klasse etc. In deze tijden van ‘identiteitspolitiek’ waar taal of het Nederlands prominent deel van uitmaakt, is het van groot belang om de impact van een taalbeleid kritisch onder de loep te nemen.

Download hier het volledige dossier.

Meer info over dit dossier via Fatma Arikoglu.  

_________________________________________________   

Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, het Vlaamse Huurdersplatform, çavaria, Netwerk Tegen Armoede, GRIP vzw en ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en de huurmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om proactieve praktijktesten te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

  • pro-actieve praktijktesten in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden in het kader van een overheidsinspectie op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
  • er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
Alle info over het platform & onze acties vind je hierVolg ons ook op Facebook

___________________________________________________________