WELKOM

Project: Inclusief werken in de praktijk

Dit project wordt uitgevoerd met partnerorganisaties Samenlevingsopbouw Antwerpen stad, Kif Kif, Minderhedenforum, Hand in Hand en Uit de Marge. Het project wordt ondersteund door het departement Economie & Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is opgezet in de vorm van een vormings- en trainingstraject over anti-discriminatie en inclusie voor HR-professionelen van Brusselse ondernemingen. De vormingen bestaan uit verschillende luiken. Alle luiken behandelen niet alleen discriminatie als fenomeen, maar bespreken ook de rol van vooroordelen, stereotypen, beeldvorming,... die uiteindelijk kunnen leiden tot discriminatie. Meer info over het project vind je hier, of contacteer projectmedewerker Silke Hartmann.

_________________________________________________  
Project: Mobiella

 In september is ella gestart met een nieuw project: Mobiella. Het project wordt ondersteund door  OCMW Gent en gaat over Vervoersarmoede bij kansarme vrouwen van etnisch-culturele  minderheden in de stadswijk Nieuw Gent. Het project bestaat uit een actieonderzoek waarin gepeild  wordt naar de mobiliteitsuitdagingen bij etnische minderheidsvrouwen. In een eerste fase zullen de  vervoerspatronen, vervoersmiddelen en knelpunten van de deelnemers in kaart gebracht worden. In  een tweede fase spreken we met sleutelinformanten van sociale organisaties, welzijnsorganisaties en  mobiliteitsverantwoordelijken van de Stad Gent. In een derde fase formuleren we een concreet  voorstel tot actie op het terrein en gaan we concrete oplossingen aanbieden.  Het doel is om  vrouwengemeenschappen te empoweren, om samen actiemogelijkheden te formuleren en  verschillende communicatiekanalen met burgers te installeren. Verder zullen de projectresultaten  verwerkt worden in een praktijkboek om de methodiek en resultaten te kunnen overdragen naar  andere stadswijken. Het project duurt 1 jaar. Voor meer informatie, contacteer projectmedewerker  Carolina Mojica

____________________________________________________
Dossier: Empowerment door taal? Ervaringen van vrouwen met Nederlands leren en het NT2-aanbod.

In 2016 peilde ella vzw via een actie-onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met lessen Nederlands. Hoe ervaren ze de lessen? Waarvoor gebruiken ze het Nederlands dat ze leren? Helpt de kennis van het Nederlands om hun positie te versterken? In dit dossier zijn de ervaringen van vrouwen met NT2 en hun trajecten naar werk en opleiding gebundeld. Het is het resultaat van een verkennend onderzoek naar een thematiek die brandend actueel is. Een dossier dat naadloos aansluit bij de missie van ella. Vrouwen met een migratieachtergrond hebben vaker te maken met meervoudige vormen van achterstelling. Ze hebben immers niet alleen te maken met stereotiepe genderpatronen maar kampen ook met uitsluiting op het vlak van afkomst, religie, taal, klasse etc. In deze tijden van ‘identiteitspolitiek’ waar taal of het Nederlands prominent deel van uitmaakt, is het van groot belang om de impact van een taalbeleid kritisch onder de loep te nemen.

Download hier het volledige dossier.

Op 26 oktober 2017 organiseert ella vzw een rondetafel over het vraagstuk ‘Empowerment door taal?’ in Amazone in Brussel. Meer info via Fatma Arikoglu.  

_________________________________________________   Relaties en seksualiteit in superdiverse groepen

ella vzw werkte mee aan de realisatie van deze publicatie van Jong en Van Zin.  
Hoe begeleid je relationele en seksuele vorming in superdiverse groepen? Jongeren kunnen onderling erg  verschillen, op het vlak van geslacht, leeftijd en religie bijvoorbeeld. Maar ook in hun sociaal-economische  klasse of hun thuissituatie, gender, seksuele oriëntatie,... De realiteit is vaak veel complexer dan je op het  eerste zicht zou denken. Er kunnen dan ook verwarring, discussie of conflicten ontstaan als je het in een j  jongerengroep hebt over relaties en seksualiteit. Het boek What the Faq van Jong en Van Zin biedt heel wat  relevante achtergrondinformatie, concrete casussen en tips over relaties en seksualiteit bij jongeren.  Helemaal gratis en voor niets! Je vindt alle info op http://www.jongenvanzin.be/whatthefaq of via deze  rechtstreekse link naar de publicatie in PDF-formaat.

_____________________________________________
Actieplatform Praktijktesten Nu

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw, Hand in Hand, Uit de Marge, Kif Kif, Minderhedenforum, het Vlaamse Huurdersplatform en Ella vzw bundelen hun krachten en gaan de strijd aan tegen discriminatie op de arbeidsmarkt en de huurmarkt.

Het platform vindt het de hoogste tijd om proactieve praktijktesten te gebruiken in de strijd tegen  discriminatie. Het platform #praktijktestennu wil bereiken dat:

  • pro-actieve praktijktesten in zowel de privé- als de publieke sector systematisch plaatsvinden in het kader van een overheidsinspectie op Vlaams, Brussels en federaal niveau.
  • er de nodige decretale en wetgevende kaders worden voorzien om de overheidsinspecties op Vlaams, Brussels en federaal niveau te versterken in hun opdracht om discriminatie aan te pakken.
Alle info over het platform & onze acties vind je hier

___________________________________________________________